DAVA HARÇ VE MASRAFLARININ RÜCUEN TAHSİLİ İSTEMİ
21 Eyl
  • 21 Eyl. 2017, Perşembe
  • 1743

DAVA HARÇ VE MASRAFLARININ RÜCUEN TAHSİLİ İSTEMİ

Yatırılan Bu Harçlar Yargılama Gideri Olup İlgili Dosyada Karara Bağlandığından Rücu Alacağının İçerisinde Kabul Edilemeyeceği ve Ayrı Bir Davaya Konu Yapılamayacağı

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/16650
K. 2017/2591
T. 8.5.2017

• RÜCUEN ALACAK 
( Dava Dışı Üçüncü Kişice Açılan Davada Kabul Edilip Ödenen Para ve Dava Harçlarına İlişkin/Davacı Aleyhine Açılan Davanın Kabul Edildiği - Yatırılan Harçlar Yargılama Gideri Olup İlgili Dosyada Karara Bağlandığından Rücu Alacağının İçerisinde Kabul Edilemeyeceği ve Ayrı Bir Davaya Konu Yapılamayacağı )

• DAVA DIŞI ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN AÇILAN DAVADA KABUL EDİLİP ÖDENEN PARANIN VE DAVA HARÇLARININ RÜCUEN ALINMASI İSTEMİ ( Yatırılan Harçlar Yargılama Gideri Olup İlgili Dosyada Karara Bağlandığından Rücu Alacağının İçerisinde Kabul Edilemeyeceği ve Ayrı Bir Davaya Konu Yapılmasının Mümkün Olmadığı )

• DAVA HARÇ VE MASRAFLARININ RÜCU EDİLMESİ ( Rücu Alacağının İçerisinde Kabul Edilemeyeceği ve Ayrı Bir Davaya Konu Yapılamayacağı - Ancak Temyiz Harcının Davalıdan Alınmasına Karar Verildiği Kararın Davalıca Temyiz Edildiği ve Bozma İlamında Davalının Tüm Temyiz İtirazlarının Reddine Karar Verildiğinden İlk Kararda Hükmedilen İstemin Bu Bölümünün Kesinleştiği )

• BAKİYE KARAR HARCI TEMYİZ KARAR VE BAŞVURU HARCI TEMYİZ POSTA GİDERİ VE TEMYİZ HARCININ RÜCUEN TAHSİLİ İSTEMİ ( Yatırılan Bu Harçlar Yargılama Gideri Olup İlgili Dosyada Karara Bağlandığından Rücu Alacağının İçerisinde Kabul Edilemeyeceği ve Ayrı Bir Davaya Konu Yapılamayacağı )

ÖZET : Dava; indirimli tarifeden faydalanan dava dışı üçüncü kişi tarafından açılan davada kabul edilip ödenen paranın rücuen alınması ve işbu davada karar, temyiz harcı vb olarak ödenen bedelin tahsili istemine ilişkindir. Davacı aleyhine ticaret mahkemesinde dava açılmasına ve bu itibarla davacının o davada masraf yapmasına davalının eyleminin sebep olduğu belirtilerek, bakiye karar harcı, temyiz karar ve başvuru harcı, temyiz posta gideri ve temyiz harcı talep edilmiştir. Davacı aleyhine açılan davanın kabulüne karar verilmiş ve davacının temyizi üzerine karar Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmiş ve davacının temyizinin haksız olduğu anlaşılmıştır. Ancak yatırılan bu harçlar yargılama gideri olup, ilgili dosyada karara bağlandığından, rücu alacağının içerisinde kabul edilemez ve ayrı bir davaya konu yapılamaz. Ancak, temyiz harcının davalıdan alınmasına karar verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiş ve verilen bozma ilamında davalının tüm temyiz itirazlarının reddine karar verilmiş olup, mahkemece verilen ilk kararda hükmedilen istemin bu bölümü kesinleşmiştir. Şu halde, mahkemece bakiye karar harcı, temyiz posta gideri, temyiz karar ve başvuru harcı olarak toplam miktarındaki istemin bu bölümünün reddi gerekir.

DAVA : Davacı ... vekili tarafından, davalı Ekonomi Bakanlığı aleyhine 14/09/2012 gününde verilen dilekçeyle rücuen alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 11/05/2016 tarihli kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1- )Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- )Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, indirimli tarifeden faydalanan dava dışı üçüncü kişi tarafından açılan davada kabul edilip ödenen paranın rücuen alınması ve işbu davada karar, temyiz harcı vb olarak ödenen bedelin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, teşvik belgesi sahibi olan dava dışı bir şirkete, davalının yazısı üzerine indirimli tarife yerine normal tarife uygulanması sebebiyle dava dışı şirketin açtığı dava sonunda, normal tarife ile indirimli tarife arasındaki farkı ödemek zorunda kaldığını, bu davada aleyhine verilen hükmü temyiz etmesi sebebiyle 2.250,25 TL temyiz onama harcı, 45,00 TL temyiz posta gideri, 1.944,16 TL bakiye karar harcı, 854,50 TL temyiz karar ve başvuru harcı olmak üzere toplam 5.093,95 TL yatırdığını ve bu suretle zarara uğradığını belirterek, hem dava dışı şirkete ödediği tutarın ödemeye yol açan davalıdan rücu yolu ile alınmasını, hem de temyiz giderleri ve bakiye karar harcı miktarının ödetilmesini istemiştir.

Davalı ise, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece istemin kısmen kabulüyle 68.557,00 TL tazminatın ve 2.250,00 TL temyiz harcının davalıdan alınmasına dair verilen 07/07/2014 tarihli ilk karar, Dairemizin 08/12/2015 tarih, 2014/16429 esas, 2015/14342 karar sayılı ilamı ile “...davacı, hükmün kesinleşmesine kadar yapılan icra giderleri ve avukatlık ücretini de davalıdan isteyebilir. Mahkemece bu giderlere hükmedilmemiş olması doğru görülmemiş, kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir” şeklindeki gerekçe ile bozulmuştur.

Mahkemece bozma ilamına uyularak, davanın kabulüyle 78.975,04 TL tazminatın, 2.250,00 TL temyiz harcının ve 2.843,95 TL temyiz posta gideri, bakiye karar harcı, temyiz karar ve başvuru harcının davalıdan alınmasına karar verilmiştir.

Davacı aleyhine ticaret mahkemesinde dava açılmasına ve bu itibarla davacının o davada masraf yapmasına davalının eyleminin sebep olduğu belirtilerek, bakiye karar harcı, temyiz karar ve başvuru harcı, temyiz posta gideri ve temyiz harcı talep edilmiştir. Davacı aleyhine açılan davanın kabulüne karar verilmiş ve davacının temyizi üzerine karar Yargıtay 19. Hukuk Dairesi tarafından onanarak kesinleşmiş ve davacının temyizinin haksız olduğu anlaşılmıştır. Ancak yatırılan bu harçlar yargılama gideri olup, ilgili dosyada karara bağlandığından, rücu alacağının içerisinde kabul edilemez ve ayrı bir davaya konu yapılamaz. Ancak, 07/07/2014 tarihli kararla 2.250,00 TL miktarındaki temyiz harcının davalıdan alınmasına karar verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiş ve verilen bozma ilamında davalının tüm temyiz itirazlarının reddine karar verilmiş olup, mahkemece verilen ilk kararda hükmedilen istemin bu bölümü kesinleşmiştir.

Şu halde, mahkemece bakiye karar harcı, temyiz posta gideri, temyiz karar ve başvuru harcı olarak toplam 2.843,95 TL miktarındaki istemin bu bölümünün reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, davalının öteki temyiz itirazlarının yukarda ( 1 ) numaralı bentte gösterilen sebeplerle reddine, 08.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

DİĞER
Milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar

Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir kurumda taşeron firmada çalışan işçinin maaşı işveren tarafından düşürüldü. Bir süre düşük maaşla çalışan işçi mahkemeye başvurup, rızası dışında ..

AVUKATLAR ÜSTLENDİKLERİ GÖREVLERDEN DOLAYI YARGILANAMAZ!

AVUKATLAR ÜSTLENDİKLERİ GÖREVLERDEN DOLAYI YARGILANAMAZ!

Ankara Barosu ve Adana Barosu, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın vekilliğini yürüten 16 avukattan 14'ü hakkında tutuklama kararı verilmesi üzerine basın açıklaması yayınladı.

  • 21 Eyl. 2017, Perşembe